คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายในน้ำอุ่นที่มีต่อสัดส่วนไขมันในร่างกายและความเครียดในวัยรุ่น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2556
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ