คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการฝึกการทรงตัวโดยใช้โปรแกรม Wii fit ร่วมกับ Nintendo wii และ Wii balance board ต่อการทรงตัวในคนอ้วนเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับชาติ
Proceedings การประชุม วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ