คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจและระยะทางการเดิน 6 นาที ระหว่างคนอ้วนระดับที่ 1 และคนน้ำหนักปกติเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์โยธิน ตีไธสง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์จันทิรา กองกิจ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ณัฐริกา อินทร์อักษร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2556)
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ