ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาเบื้องต้นเพื่อดูผลกระทบของการบริหารสมองต่อการทรงตัว การประสานสัมพันธ์ การรับรู้ และคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม [The Primary Study on Effect of Brain Gym to Balance Coordination Cognition and Quality of Life in Ederly with Dementia]
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
24 มี.ค. 2560
ไม่มี
ไม่ระบุ