คลังบทความ

รายละเอียด

เปรียบเทียบผลการออกกำลังกายด้วยฮูล่าฮูปกับการออกกำลังกายเสริมสร้างความมั่นคงแกนกลางลำตัวต่อความทนทานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในวัยรุ่นเพศหญิง (การศึกษานำร่อง)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 71 - 82
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ