คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบผลการตอบสนองระยะเฉียบพลันของระบบหัวใจและไหลเวียนโลหิตหลังออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปโดยนินเทนโด วี และการออกกำลังกายด้วย ฮูลาฮูปในผู้หญิงสุขภาพดี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
คุณวาสิตา อุทธิยา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุทธิดา นันตา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุปราณี ประพาลา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 81 - 90
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
เมษายน
2566