ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวต่อประสิทธิภาพการทรงตัว และภาวะกลัวการล้มในผู้สูงอายุที่มีเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อมจากเบาหวาน
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
30 พ.ค. 2557
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 หน้า 78 - 88
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
ปี
2562