คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายในน้ำที่มีต่อสมรรถภาพของระบบหัวใจและหายใจในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับชาติ
proceeding ในการประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2555 หน้า 1405-1413
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ