คลังบทความ

รายละเอียด

Clarifying acromial distance: Standardisation and association between supine and sitting positions

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ชไมพร แสงนนท์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
คุณพรพรรณ บุญธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.นิตยา วิริยะธารากิจ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วารสาร Physical Therapy in Sport ปี 2019 ฉบับที่ 36 หน้า 51 - 54
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ