คลังบทความ

รายละเอียด

Comparison of Pouzolzia Indica Methanolic Extract and Virkon Against Cysts of Acanthamoeba spp

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์โกศล รุ่งเรืองชัย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ธนวรรณ กุมมาลือ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์จันทิมา รุ่งเรืองชัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วารสาร Southeast Asian J Trop Med Public Health ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2553
2553
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ