คลังบทความ

รายละเอียด

กายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูระบบทางเดินหายใจในผู้ติดเชื้อเอชไอวี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 68 - 80
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ