คลังบทความ

รายละเอียด

ชุดสิทธิประโยชน์ของการบริการกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในชุมชน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม ปี 2555 หน้า 95 - 104
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ