คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบสอบถามสภาวะสุขภาพทั่วไป SF36 กับคะแนนวัดความปวดเรื้อรังและคะแนนซึมเศร้า

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
จรรยา ภัทรอาชาชัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
Data Management & Biostatistics Journal (DMBJ) May 01-June 30, 2008; 4(2): 22-29
2551
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ