คลังบทความ

รายละเอียด

ผลกระทบที่เกิดกับร่างกายทั้งระบบและภาวะโลหิตจางในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ