คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมนินเทนโดวีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 กันยายน 2559 หน้า 370 - 376
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ