คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพปอดและเส้นรอบเอวในผู้หญิงที่มีภาวะอ้วนในระดับที่ 1

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ศรัณพงษ์ บุญปัญญารักษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศิริลักษณ์ มากมี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ณัฐพร พนาลิกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ