คณะกายภาพบำบัด


อาจารย์ จิตราพร ศรีบุญเพ็ง ( Jitraporn Sriboonpeng )
jitraporn@slc.ac.th