คลังบทความ

รายละเอียด

ความมั่นใจในการทรงตัวของผู้สูงอายุไทยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 หน้า14 - 21
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ