คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนอ้วนเพศหญิง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 หน้า 1485 - 1492
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ