ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายในน้ำต่อระบบหัวใจและหายใจ และระยะทางในการเดินในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเพศชาย: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม
ผศ.สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
03 พ.ย. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ