คลังบทความ

รายละเอียด

Identification of influential demographic and work-related risk factors associated to lower extremity pain perception among rice farmers

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.มานิดา สว่างเนตร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
รศ.รุ้งทิย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
วารสาร Work ปีที่ 58 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2560 หน้า 489 – 498
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ