คลังบทความ

รายละเอียด

Impact of Abdominal Obesity and Smoking on Respiratory Muscle Strength and Lung Function

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
ศ.ดร.ประวิตร เจนวรรธนะกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.เปรมทิพย์ ทวีรติธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Journal of Medical Sciences ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 1 - 8
2563
01 พ.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ