คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยเกมเต้นนินเทนโดวีต่อสมรรถภาพปอดของเพศหญิงสุขภาพดี

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คุณดลภา ดังวานไชยสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณสุทธิดา ปัสสาพันธ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณอัจฉรา แสงศรีจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 3 September 2017 หน้า 502 - 509
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ