คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของคนที่สูบบุหรี่และคนที่ไม่สูบบุหรี่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศิวภรณ์ จันทาพูน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ศิวรักษ์ กิจชนะไพบูลย์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารกายภาพบำบัด ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 หน้า 1-8
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ