คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจในคนที่มีภาวะน้ำหนักตัวเกิน คนอ้วนระดับที่ 1 และคนอ้วนระดับที่ 2

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ศิวภรณ์ จันทาพูน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - เมษายน 2557)
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ