ทุนวิจัย

รายละเอียด

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเรื่องผลของวารีบำบัดต่อการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ในผู้ป่วยสมองพิการ
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
09 ก.พ. 2561
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 44 - 52
ตั้งแต่วันที่
01 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2565
ปี
2565