คลังบทความ

รายละเอียด

Morphological Change of Spinal Astrocyte in Lumbar Enlargement of Early Stage in Streptozotocin Diabetic Rat

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์อมรรัตน์ ชูเกลี้ยง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ศิรินุช ศรีเจริญเวช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ภัสรา ลานเหลือ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Siriraj Medical Journal Vol. 66 (2014): (Supplement), November - December S41-S45
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ