คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการนวดไทยแบบราชสำนักในผู้ป่วยที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ Upper trapezius: การศึกษานำร่อง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วาสนา เนตรวีระ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2556 หน้า 87-95
2556
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ