คลังบทความ

รายละเอียด

ความสามารถในการทรงตัวของผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
คุณภัทราภรณ์ สมิทธิ์ธีรกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศิริพร ฤทธิยา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณมยุรี บริบูรณ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2559 หน้า 37 - 44
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ