ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของ invented gravitational goniometer และ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อไหล่
อาจารย์สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
31 พ.ค. 2556
มี