ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของเครื่องโกนิโอมิเตอร์อาศัยแรงโน้มถ่วงแบบดัดแปลงและ hand-held inclinometer ในการเคลื่อนไหวของข้อสะโพกและเข่า
ผศ.สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ดร.รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์วลีรัตน์ สันสี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
22 ธ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ