คลังบทความ

รายละเอียด

สุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตที่อยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะกายภาพบำบัด

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ศรัญญา คงมนัส (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์จตุพร บุญยวงษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์สุภมาศ คงไข่ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วรชาติ เฉิดชมจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ