ทุนวิจัย

รายละเอียด

การเปรียบเทียบผลทันทีของการรักษาด้วยมือตนเองและโดยนักกายภาพบำบัดในผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
มี
10 เม.ย. 2558
มี
ตีพิมพ์ที่
Indian Journal of Public Health Research & Development ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2562 หน้า 2992 - 2998
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562