คลังบทความ

รายละเอียด

ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พิมพ์ครั้งที่ 1: ตุลาคม 2564 จำนวน 150 หน้า พิมพ์ที่ PROTEXTS.COM (โรงพิมพ์โปรเท็กซ์) ISBN : 978-616-586-969-0
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
เมษายน
2566