คลังบทความ

รายละเอียด

Prevalence and Risk Factors of Stroke and Osteoarthritis of Knee in Kwaeng Yannava and Kwaeng Tungmahamaeng, Khet Sathon, Bangkok

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สุวรรณา เอื้อจารุพร (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

Proceeding ระดับชาติ
Poster Presentation The Asian Physical Therapy Research Symposium Faculty of Physical Therapy, 6 - 7 September 2012
2555
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ