ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโรคเท้าเบาหวานฉบับภาษาไทย สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเขตเมือง
ดร.ระพีพรรณ เทือกทักษ์ (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์เขมภัค เจริญสุขศิริ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ชไมพร แสงนนท์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
21 ธ.ค. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ