คณะกายภาพบำบัด


ดร.รัตนาภรณ์ ซ้อนเปียยุง ( Rattanaporn Sonpeayung )
rattanaporn@slc.ac.th