คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางกับการฝึกการทรงตัวที่มีต่อการทรงตัวและคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู้สูงอายุไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
คุณนุศราพร แซ่ลิ้ม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณหรรษกร สาระพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณธัญญาลักษณ์ พรมสุข (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 98 - 107
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ