คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบระยะทางที่เดินได้ภายใน 6 นาที ระหว่างผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มีและไม่มีภาวะโลหิตจาง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.จตุพร วงศ์สาธิตกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 48 ฉบับที่ 1 มกราคม 2558
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ