ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง CD4 ต่อสมรรถภาพทางกายและระบบหายใจในผู้ป่วย HIV ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน กรณีศึกษาสถาบันบำราศนราดูร [The correlation between CD4 change, physical fitness and pulmonary function in human immunodeficiency virus (HIV) patient without complication at Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute]
ผศ.สรายุธ มงคล (ประธานโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
คุณชื่นพักตร์ สาลีสิงห์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คุณอิทธิภาสน์ ใจเย็น (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
01 ธ.ค. 2559
ไม่มี
ไม่ระบุ