คลังบทความ

รายละเอียด

ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณลลิตา สุริยประภาดิลก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณฉัตรวรัญ องคสิงห์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารกายภาพบำบัด (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2550; 29 (2)
2550
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ครบ
ไม่ระบุ