คลังบทความ

รายละเอียด

ระบบกายภาพบำบัดของคนไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2548-2557)

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.ผกาวลี พุ่มสุทัศน์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
รศ.ดร.น้อมจิตต์ นวลเนตร์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มัณฑนา วงศ์ศิรินวรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ลลิตา สุริยประภาดิลก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ฉัตรวรัญ องคสิงห์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กรุงเทพฯ 2549
2549
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ