คลังบทความ

รายละเอียด

A Pilot Study of a 12-Week Leg Exercise and a 6- and 12-Month Follow-Up in Community-Dwelling Diabetic Elders: Effect on Dynamic Standing Balance

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
รศ.ดร.วิมลวรรณ เหียงแก้ว (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์ศศิธร แสงเรืองรอบ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
JOURNAL OF THE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND (จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) Vol. 98 No. 6 JUNE 2015 (SUPPL. 5)
2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ