คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้หมอนรองหลังเพื่อสุขภาพและอุปกรณ์พยุงหลังร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณสิริกาญจน์ คมพยัคฆ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.งทิพย์ พันธุเมธากุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ดร.อุษา ครุครรชิต (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ทกมล กมลรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 หน้า 165-176
2559
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ