ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายแบบก้าวตามตารางต่อการทรงตัวและความสามารถของการเดินในผู้ป่วยสมองพิการ
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ทิชพร สุขเกื้อ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สิริพิชญ์ เจริญสุขศิริ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
10 ก.ค. 2562
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 หน้า 1 - 10
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2563
ปี
2563