คณะกายภาพบำบัด


อาจารย์ วลีรัตน์ สันสี ( Waleerat Sansee )
waleerat@slc.ac.th