คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการออกกำลังกายด้วยยางในรถจักรยานต่อสมรรถภาพทางกายและการทรงตัวในสตรีที่มีกลุ่มอาการอ้วนลงพุง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์กนกทิพย์ สว่างใจธรรม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
อาจารย์เบญจมาภรณ์ หาญเจริญกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์อรณิช วิมลรัตน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.สรายุธ มงคล (ผู้เขียนร่วม)
คณะกายภาพบำบัด

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
Journal of Associated Medical Sciences Vol. 50 No. 1 January 2017 หน้า 123 - 131
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ