คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบผลการตอบสนองทันทีของระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการออกกำลังกายแบบช่วงความหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องความหนักปานกลางในผู้หญิงอ้วน

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คณะกายภาพบำบัด
คณะกายภาพบำบัด
คุณสุภาพร หมื่อแล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณวรพจน์ มีพืชน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณโสมนัส พวงจิตร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 78 - 92
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ