คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการฝึกการทรงตัวแบบกลุ่มเพื่อลดภาวะกลัวการล้มสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะเบาหาน: การศึกษานำร่อง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะกายภาพบำบัด
คุณณัฐิดา สีสุกเพชร (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณวรัญญา โสดาภักดิ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คุณศรีนวล ทองเหลื่อม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 หน้า 78 - 88
2562
01 ก.ค. 2562
30 ก.ย. 2562
ครบ
ไม่ระบุ