ทุนวิจัย

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสามารถด้านการเคลื่อนไหวในเด็กที่มีภาวะสมองพิการกับสุขภาพจิตของผู้ดูแลหลัก
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์สุดารัตน์ รักขา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด
ผศ.พรพิมล จันทรวิโรจน์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะกายภาพบำบัด

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
02 เม.ย. 2558
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ